Sociale rechten


Sociale rechten

Op grond van de sociale rechten heeft het kind recht op:

Het recht op voeding

Beide ouders gezamenlijk zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De Staat moet hen bij deze taak ondersteunen.

Het recht op gezondheid en de toegang tot een medische verzorging

Het recht op de hoogst mogelijke graad van gezondheid en het recht op toegang tot gezondheidszorg en medische voorzieningen met bijzondere nadruk op eerstelijnsgezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg, op gezondheidsvoorlichting en - educatie en op de vermindering van de kindersterfte. De verplichting van de Staat om te werken in de richting van het uitbannen van schadelijke traditionele praktijken. De nood aan internationale samenwerking met het oog op het realiseren van dit recht wordt beklemtoond.

De speciale bescherming van gehandicapte kinderen

Het recht van gehandicapte kinderen op bijzondere zorg, onderwijs en training, bedoeld om hen te helpen de grootst mogelijke zelfstandigheid te bereiken en een volwaardig en actief leven te leiden in de samenleving.

De bescherming tegen sexueel misbruik en tegen ontvoering

Het recht van het kind te worden beschermd tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, met inbegrip van prostitutie en betrokkenheid bij pornografie.

De Staat is verplicht al het mogelijke te doen om verkoop, handel en ontvoering van kinderen te voorkomen.

Plaatsing en adoptie

De Staat moet kinderen die niet in hun gezinsmilieu kunnen leven bijzondere bescherming bieden en ervoor zorgen dat voor hen beroep kan gedaan worden op gepaste alternatieve gezinsopvang of op plaatsing in een instelling. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de culturele achtergrond van het kind.

Het kind, dat ter verzorging, bescherming of behandeling door de Staat geplaatst is, heeft recht op een regelmatige evaluatie van alle aspecten ervan.

In landen waar adoptie wordt erkend en/of toegestaan mag het enkel worden toegepast in het belang van het kind, met alle noodzakelijke waarborgen voor het kind en mits goedkeuring door de bevoegde overheden.

Interlandelijke adoptie kan worden overwogen nadat de mogelijkheden in het land van oorsprong van het kind zijn uitgeput. Ook in het geval van interlandelijke adoptie dienen alle noodzakelijke waarborgen te worden gerespecteerd.